Article Details

Sankhya Ke Adhaar Par Samachar Patron Me Prakashit Sahitya Ke Uddeshya Va Prakashit Sahitya Ki Vidha |

Shiksha Kaushik, Dr. Ishwar Singh, in Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education | Multidisciplinary Academic Research

ABSTRACT:

lkfgR; dk laizs"k.k lekt rd vusd ek/;eksa ls gksrk gS ;Fkk iqLrd]lEesyu] vkdk'kok.kh] nwjn'kZu vkfnA fdUrq i=dkfjrk dkslkfgR;&laizs"k.k dk l'kDr ek/;e ekuk tk ldrk gSA lkfgR; dks tu&turd igqapkus esa i=dkjksa dh Hkwfedk egRoiw.kZ fl) gks ldrh gSA lEesyu]vkdk'kok.kh o nwjn'kZu dh miyC/krk lhfer {ks= esa gksus ls rFkk iqLrdksa dhc<+rh dherksa dks ns[krs gq, lekpkj&i= gh ,d ek= ,slk ek/;e gS] tksle; ij vke tu rd lkfgR; igqapk lds rFkk muesa lkfgR; ds izfr :fp Hkhtkx`r dj ldsA tc rd izR;sd O;fDr ekuork ds fuekZ.k esa layXu u gks lekt dsiw.kZ ifjorZu dh dYiuk ugha dh tk ldrh vkSj bl ekuork dh vy[k txkus esa lkfgR;o lekpkj&i=ksa ds ;ksxnku dks udkjk ugha tk ldrkA lEHkor% bUgha rF;ksa us'kks/kkFkhZ dks izLrqr 'kks/k gsrq izsfjr fd;k 'kks/k esa lkfgR; o i=dkfjrknksuksa dks v/;;u dk vk/kkj ekuk x;k gSA vr% Øekuqlkj i=dkfjrk] lkfgR; onksuksa ds ijLij lEcU/kksa ij n`f"V Mkyuk bl 'kks/k esa LokHkkfod tkuiM+rk gSA