Article Details

Sharirik Braddhi Evam Vikas |

Suresh Kumar Uikey, Raju Khanade, Adhir Kumar Ghodeshwar, in Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education | Multidisciplinary Academic Research

ABSTRACT:

^^'kkjhfjd f'k{kk fo|k dk og Hkkx gS tks O;fDr ds laiw.kZ O;fDrRo dkfodkl ,oa izf’k{k.k 'kkjhfjd xfrfof/k;ksa ds }kjk djsA**        &,-vkj- oseSu