Article Details

Madhyamik Star Ke Vidhyarthiyon Ki Shaikshik Uplabdhi Va Samayojan Ke Sambandh Ka Adhyayan |

Pratibha Sharma, Dr. Bhagwati Lal Vyas, in Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education | Multidisciplinary Academic Research

ABSTRACT:

f'k{kk ekuoh; 'kfDr dk lokZaxh.kfodkl djrh gSA f'k{kk gh O;fDr dk lkekftd] lkaLd`frd o uSfrd fodkl djrh gSAf'k{kk gh lekt dks Hkh fn'kk iznku djrh gS rHkh O;fDr] lekt o jk"Vª mUurhdh vksj vxzlj gksrk gSA izLrqr v/;;u esa jktLFkku ds fpÙkkSM+x<+ ftys ds'kgjh {ks= ds ek/;fed Lrj ds fo|kfFkZ;ksa dh 'kSf{kd miyfC/k o lek;kstu ds chplaca/k dk v/;;u fd;k x;k gSA