Article Details

Rajkiya Evam Gair Sahayata Prapt Madhyamik Vidhyalayon Ke Shikshakon Ke Vyavsayik Santushti Ka Tulnatmak Adhayayan |

Dr. Devorshi Kumar Shukla, in Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education | Multidisciplinary Academic Research

ABSTRACT:

fdlh Hkhjk"Vª o lekt ds fodkl dk egRoiw.kZ lk/ku ekuo gSA f’k{kk gh ekuo dks lektesa LFkkfir djrh gSA dksbZ Hkh jk"Vª rc rd mUufr ugha dj ldrk tc rd mljk"Vª ds ekuo dks fodkl dk lqvolj izkIr u gks tk;A ekuo tkfr ds fodkl dkvk/kkj f'k{kk gSA Nk=ksa ds lokZaxh.k fodkl dk eq[; Js; f'k{kd dks gh gSD;ksafd og vius funsZ’ku esa dqlek;ksftr Nk= dks lek;ksftr rFkk f’k{kkeuksfoKku dh lgk;rk ls Nk=ksa dh igpku dj] mRre f’k{k.k fof/k dk iz;ksx djNk=ksa dks Lo;a lq;ksX;] l{ke izk.kh cukus rFkk jk"Vª ds dY;k.k gsrq rS;kjdjrk gSA